Hướng dẫn mở thêm Cụm server 2 Server Season 6

Chào các bạn!
Sau đây là một vài hướng dẫn nhỏ của MU4Viet.net để giúp cho những bạn chưa biết và đang tìm hiểu làm thêm 1 cụm server chạy cùng một máy chủ, Giúp các bạn có thể trở thành Admin game MU Online chuyên nghiệp.

1- TitanCS 
(Chú ý những chỗ bôi màu phải thay đổi các thứ đó tránh trùng Port)
Các số màu xanh của May chu 2, bạn để Code từ 0 đến 19 giống như các Sub của May chu 1, nếu không được thì chuyển lại thành 21 đến 39 nhé.
Màu đỏ là tên server được đặt trong ClientMu /Data/Local/ServerList.bmd

//---------------------------------------------------------------------------
// 0-20    | 0-19    | 0-16 characters |  0-65535 | SHOW/HIDE
//---------------------------------------------------------------------------
//May chu 1  Port 0-19
0    0    "192.168.1.100"    35901  "SHOW"
0    1    "192.168.1.100"    35903  "SHOW"
0    19    "192.168.1.100"    35919  "HIDE"


//May chu 2  Port 21-39
1    0    "192.168.1.100"    35921  "SHOW"
1    1    "192.168.1.100"    35923  "SHOW"
1    19    "192.168.1.100"    35939  "HIDE"

2- Data/MapServerInfo.dat

Code:
//---------------------------------------------------------------------/
//May chu - 1 ( 0-19 )
//---------------------------------------------------------------------/
0                  
  0  0  1  S192.168.1.100  35901      
  1  0  1  S192.168.1.100  35903      
  19  0  1  S192.168.1.100  35919      
//---------------------------------------------------------------------/
//May chu - 2 ( 20-39 )
//---------------------------------------------------------------------/
0                  
   20  0  1  S192.168.1.100  35921      
   21  0  1  S192.168.1.100  35923      
   39  0  1  S192.168.1.100  35939      
//---------------------------------------------------------------------/
//---------------------------------------------------------------------/
end                  
1                  
end                  
//---------------------------------------------------------------------/
//---------------------------------------------------------------------/

3- TitanLinkServer
(Muốn chạy 2 cụm máy chủ thì bạn phải chạy 2 TitanLink riêng biệt, TitanLink-Máy chủ 1 các Port bạn giữ nguyên và Copy ra một TitanLink nữa cho Máy chủ 2 và sửa lại tựa như bên dưới)

Khi chạy 2 cụm máy chủ thì bạn sẽ phải chạy 2 TitanLinkServer của Máy chủ 1 và 2, coi như chúng được riêng biệt không ai liên qua đến ai, TitanCS thì vẫn là 1 vì chung Client

[DataServer1]


Port=55960  = 55964
ServerODBC=MuOnline = MuOnline2, đổi tất cả các DB trong TitanLink Máy chủ 2 thành tên DB mà bạn tạo thêm, ví dụ: Máy chủ 1 = MuOnline, Máy chủ 2 = MuOnline2
Name=MuOnline = MuOnline2
NameMe=MuOnline = MuOnline2
NameRS=Ranking
NameES=MU2003_EVENT_DATA
ResetColumn=Resets
Login=sa
Password=123123
MaxConnections=10


[DataServer2]
Port=55962 = 55966
ServerODBC=MuOnline = MuOnline2
Name=MuOnline = MuOnline2
NameMe=MuOnline = MuOnline2
NameRS=Ranking
NameES=MU2003_EVENT_DATA
ResetColumn=Resets
Login=sa
Password=123123
MaxConnections=10


[PostServer]
Port=55998 = 55997
AdminName=Admin
MaxConnections=10
[WzExDB]
Port=55906 = 55907
ServerODBC=MuOnline = MuOnline2
Name=MuOnline = MuOnline2
Login=sa
Password=123123
MaxConnections=10


[JoinServer]
Port=55970 = 55971
ServerODBC=MuOnline = MuOnline2
Name=MuOnline = MuOnline2
Login=sa
Password=123123
UseGoldChannelSystem=0
UseSpecialDisconnect=0
OnStartDisconnectAllInDB=0
UseSpecialMove=0
UseMD5=0
UseCaseSensitive=0
CSIP=127.0.0.1
CSUDPPort=55557 = 55558


[Common]
IsS6E2=1
IsSavePostLogs=1
UseTitanCS=1


[VIP]
IsAutoRenew=0
VipValue=100
Days=10


4- GameServer \Data \ServerInfo.dat

Code:
[GameServerInfo]
ServerName    = Sub-1
ServerCode    = 20
ConnectMemberLoad  = 0


5- GameServer /SCF_connect.ini 
( Của máy chủ 2, bạn sửa lại các Port sao cho giống TitanLink-Máy chủ 2 bên trên như mình hướng dẫn )

[Connect]

SCF_ServerPort=35901 = 35921 ...


SCF_JoinServerIP=127.0.0.1
SCF_JoinServerPort=55970 = 55971


SCF_DataServerIP=127.0.0.1
SCF_DataServerPort=55960 = 55964


SCF_DataServerIP2=127.0.0.1
SCF_DataServerPort2=55962 = 55966


SCF_ExDbIP=127.0.0.1
SCF_ExDbPort=55906 = 55907


SCFGsUdpPort=60220 = 60240 + ... Cho sang chục số khác cho lành


SCF_SCFPostServerOn=1
SCF_SCFPostServerIP=127.0.0.1
SCF_SCFPostServerPort=55998 = 55999 (Port này là của lệnh chat /post, Nếu để nguyên thì 2 cụm máy chủ có thể nói chuyện với nhau, đổi 55999 thì 2 cụm sẽ /post riêng biệt, nên đổi kẻo lại loạn cả 2 cụm máy chủ :) )

6- Cuối cùng là ODBC-2 dành cho DB MuOnline2 – Cụm máy chủ thứ 2
Các bạn có thể Copy rồi Paste vào ODBC.reg có sẵn trên máy, hoặc tải tại đây 32bit và 64bit 

Windows Registry Editor Version 5.00


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\LOGIN]
"Driver"="C:\\WINDOWS\\system32\\SQLSRV32.dll"
"Server"="(local)"
"Database"="MuOnline"
"LastUser"="Administrator"
"Trusted_Connection"="Yes"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\MuOnline]
"Driver"="C:\\WINDOWS\\system32\\SQLSRV32.dll"
"Server"="(local)"
"Database"="MuOnline"
"LastUser"="Administrator"
"Trusted_Connection"="Yes"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\MuOnline2]
"Driver"="C:\\WINDOWS\\system32\\SQLSRV32.dll"
"Server"="(local)"
"Database"="MuOnline2"
"LastUser"="Administrator"
"Trusted_Connection"="Yes"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\MuOnlineJoinDB]
"Driver"="C:\\WINDOWS\\system32\\SQLSRV32.dll"
"Server"="(local)"
"Database"="MuOnline"
"LastUser"="Administrator"
"Trusted_Connection"="Yes"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\USELOG]
"Driver"="C:\\WINDOWS\\system32\\SQLSRV32.dll"
"Server"="(local)"
"Database"="MuOnline"
"LastUser"="Administrator"
"Trusted_Connection"="Yes"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\RMDB_CONNECTLOG]
"Driver"="C:\\WINDOWS\\system32\\SQLSRV32.dll"
"Server"="(local)"
"Database"="MuOnline"
"LastUser"="administrator"
"Trusted_Connection"="Yes"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\PC_MUONLINE]
"Driver"="C:\\WINDOWS\\system32\\SQLSRV32.dll"
"Server"="(local)"
"Database"="MuOnline"
"LastUser"="administrator"
"Trusted_Connection"="Yes"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\AccountDB]
"Driver"="C:\\WINDOWS\\system32\\SQLSRV32.dll"
"Server"="(local)"
"Database"="MuOnline"
"LastUser"="administrator"
"Trusted_Connection"="Yes"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\WPaymentDB]
"Driver"="C:\\WINDOWS\\system32\\SQLSRV32.dll"
"Server"="(local)"
"Database"="MuOnline"
"LastUser"="administrator"
"Trusted_Connection"="Yes"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBC.INI\ODBC Data Sources]
"LOGIN"="SQL Server"
"MuOnline"="SQL Server"
"MuOnline2"="SQL Server"
"MuOnlineJoinDB"="SQL Server"
"USELOG"="SQL Server"
"RMDB_CONNECTLOG"="SQL Server"
"PC_MUONLINE"="SQL Server"
"AccountDB"="SQL Server"
"WPaymentDB"="SQL Server"

Tiếp theo bạn tạo thêm một Database nữa và đặt tên cho nó khác DB của máy chủ 1 là được, ví dụ MuOnline thì tạo thêm MuOnline2 cho nó gọn
Hướng dẫn trên đã đủ chi tiết chưa, còn thiếu chỗ nào hoặc chưa hiểu chỗ nào cứ post tại đây mình hoặc các pro khác giải đáp.
Cám ơn các bạn đã đọc bài viết.