[Hướng dẫn] Config File cân bằng dame các nhân vật MU Online

[Hướng dẫn] Config File cân bằng dame các nhân vật Server MU Online. Chỉnh chế độ ngũ hành MU Online.

I. Thư mục GameServer/Custom/BalanceSystem.ini

//===================================================================================
// Titan teech 11.70.52+
// ----------------------------------------------------------------------------------
// Description: Balance System v1
// ----------------------------------------------------------------------------------
// Revision:   19:35 10.04.2016
// ----------------------------------------------------------------------------------
// Thanks to zTeam
//===================================================================================


[Common]
Enable    = 1    // 1 - Sử dụng. 0 - Không sử dụng


DKvsDK    = 100  // Khi DK PK với DK thì tỉ lệ là 100/100
DKvsDW    = 100  // Khi DK pk với DW thì tỉ lệ là 100/100
DKvsELF    = 100
DKvsSUM    = 100
DKvsMG    = 100
DKvsDL    = 100
DKvsRF    = 100


DWvsDW    = 100
DWvsDK    = 100
DWvsELF    = 100
DWvsSUM    = 1    // Khi DW pk với SUM thì tỉ lệ là 1/100. Có thể hiểu nôm la là DW sẽ sợ SUM.
DWvsMG    = 100
DWvsDL    = 100
DWvsRF    = 100


ELFvsELF  = 100
ELFvsDK    = 100
ELFvsDW    = 100
ELFvsSUM  = 100
ELFvsMG    = 100
ELFvsDL    = 100
ELFvsRF    = 100


SUMvsSUM  = 100
SUMvsDK    = 100
SUMvsDW    = 100
SUMvsELF  = 100
SUMvsMG    = 1000
SUMvsDL    = 100
SUMvsRF    = 100


MGvsMG    = 100
MGvsDK    = 100
MGvsDW    = 100
MGvsELF    = 100
MGvsSUM    = 1
MGvsDL    = 100
MGvsRF    = 100


DLvsDL    = 100
DLvsDK    = 100
DLvsDW    = 100
DLvsELF    = 100
DLvsSUM    = 100
DLvsMG    = 100
DLvsRF    = 100


RFvsRF    = 100
RFvsDK    = 100
RFvsDW    = 100
RFvsELF    = 100
RFvsSUM    = 100
RFvsMG    = 100
RFvsDL    = 100

Leave a Reply