Tất tần tật về File Commonserver.cfg

Hướng dẫn các option trong file commonserver.cfg

;/==============================================================================
[CustomGameServer]
//=====================================

// Custom chao mung

//=====================================
ChaoMung = 0
MauSac = 7
WelcomeMessage = [System]
[GameServerInfo]
;==========================================================================

; General Server Settings
;==========================================================================

EnableServerDivision = 0
StalkProtocol = 0
ServerGroupGuildChatting = 1 // CHat trong hội
ServerGroupUnionChatting = 1 // Chat liên minh
NumberOfMaxUser = 150 // Số người chơi tối đa ở Server
AddExperience = 150 // Tỉ lệ EXP Server
ItemDropPer = 50 // Tỉ lệ DROP
EventManagerOn = 1 // Sử dụng Event Manager
SCFEventManagerOn = 1 // Sử dụng SCFEventManager (Config trong mục Events/EventManagement.dat)
Trade = 0 // Bật tắt Trade tại Server
MonsterHp = 0 // HP Monter. Để bao nhiêu thì % máu quái giảm bấy nhiêu. Ví dụ 1.000 Máu mà để 10% sẽ còn 900
LootingTime = 5 // Thời gian nhặt được đồ của người khác (Hình như không có tác dụng)
ZenDurationTime = 6 // Thời gian Zen tồn tại sau khi rớt ra
;==========================================================================
; ANTI-HACK Config
;==========================================================================
SpeedHackPlayerBlock = 0 // Block nếu phát hiện hack speed
ItemSerialCheck = 1 // Check Seri Item
ItemZeroSerialCheck = 0 // Check Item seri 00000000
SkillDistanceCheck = 0
SkillDistanceCheckTemp = 2
SkillDistanceKick = 0
SkillDistanceKickCount = 5
SkillDistanceKickCheckTime = 10
IsIgnorePacketHackDetect = 1
MinimumAttackSpeedTime = 30
AttackSpeedTimeLimit = 700
HackCheckCount = 5
DetectedHackKickCount = 10
IsKickDetecHackCountLimit = 5
EnableCheckPenetrationSkill = 0
HackLogServer = 127.0.0.1
DisconnectHackUser = 1
UseNPGGChecksum = 0
DecTimePerAttackSpeed = 5.33
SpeedHackPenalty = 0
;==========================================================================
; Character Config
;==========================================================================
CreateCharacter = 1 // Cho phép tạo nhân vật
PersonalShopOpen = 1 // Cho phép bật cửa hàng cá nhan
UseCharacterAutoRecuperationSystem = 1 // Hình như là sử dụng Auto hồi phục gì đó
CharacterRecuperationMaxLevel = 100 // Level tối đa
IsItemDropRingOfTransform = 1 // Sử dụng ItemDrop từ RingOfTransfrom
ItemDropRingOfTransform = 1
;==========================================================================
; NPC Config
;==========================================================================
QuestNPCTeleportTime = 90 // Thời gian NPC Quest biến mất
EnableEventNPCTalk = 1 // Bật nói chuyện với NPC
;==========================================================================
; Guild Config
;==========================================================================
GuildCreate = 1 // Cho phép tạo guild
GuildDestroy = 1 // Cho phép hủy guild
GuildCreateLevel = 400 // Level cho phép tạo guild
EnableBattleSoccer = 1 // Bật đá bóng trên Stadium
CastleOwnerGuildDestroyLimit = 1
;==========================================================================
; WINGS
;==========================================================================
Wings3ReturnDamageSuccessRate = 5 // Thông số Option WIng 3
Wings3RecoverFullLifeSuccessRate = 5
Wings3RecoverFullManaSuccessRate = 5
Wings3SuccessfullBlockingRate = 5
;==========================================================================
; MONSTER DROP
;==========================================================================
HellMainItemDrop = 0 // Sử dụng Drop cho Quỷ Vương (HellMain)
;==========================================================================
; DARK LORD ITEMS [PETS]
;==========================================================================
IsDropDarkLordItem = 1 // Sử dụng Drop Dark Lord
SleeveOfLordDropRate = 0 // Tỉ lệ drop(Hình như bật ở đây mới DROP HHHT)
SleeveOfLordDropLevel = 0 // Drop từ Level
SoulOfDarkHorseDropRate = 2 // Drop Linh hồn chiến mã
SoulOfDarkHorseropLevel = 110
SoulOfDarkSpiritDropRate = 2 // Drop Linh hồn quạ tinh
SoulOfDarkSpiritDropLevel = 96
DarkSpiritAddExperience = 0.05
DarkSpirit = 1
DarkSpiritAddExperience = 0.05
;==========================================================================
; CHAOS BOX
;==========================================================================
ChaosBox = 1 // Sử dụng ChaosBox
ChaosEvent = 0 // Bật tắt Chaos Event
ChaosEventServer = 127.0.0.1
;==========================================================================
; FIRECRACKER
;==========================================================================
FireCrackerEvent = 0
FireCrackerDropRate = 40
ItemDropRateForFireCracker = 5
;==========================================================================
; HEART OF DARK LORD [Replaces Firecracker]
;==========================================================================
DarkLordHeartDropRate = 0 //10 Trái Tim chúa tể
DarkLoadHeartOffEventRate = 20 //1500
;==========================================================================
; MEDALS
;==========================================================================
MedalEvent = 1 // Event Huy Chương
GoldMedalDropRate = 5
SilverMedalDropRate = 10
ItemDropRateForGoldMedal = 8
ItemDropRateForSilverMedal = 6
;==========================================================================
; HEART OF LOVE
;==========================================================================
HeartOfLoveEvent = 0 // Trái tim tình yêu
HeartOfLoveDropRate = 100
ItemDropRateForHeartOfLove = 16
;==========================================================================
; RIBBON / CHOCOLATE / CANDY BOX
;==========================================================================
RibbonBoxEvent = 0 // Bật tắt Drop Hộp quà
ChocolateEvent = 0
CandyBoxEvent = 0
MysteryBoxEvent = 0
;==========================================================================
; PURITY
;==========================================================================
PurityHarmonyJewel = 1
MixSmeltingStoneItem = 1
RestoreStrengthenItem = 1
StrengthenItem = 1
SmeltItemBySmeltingStone = 1
PuritySuccessRate = 80
PurityNeedZen = 0
SmeltingStoneSuccesRateNormal = 20
SmeltingStoneSuccesRateExcellent = 50
SmeltingNeedZen = 0
StrengthenSuccessRate = 75
SmeltingItemSuccessRateNor = 20
SmeltingItemSuccessRateExt = 80
;==========================================================================
; LEVEL 380 SYSTEM
;==========================================================================
System380ItemSystem = 1 // Bật hệ thống đồ 380
CountOfJewelOfHarmonyForMix = 1 // Số lượng Ngọc cần để xoay
CountOfSuhoOfHarmonyForMix = 1 // Số lượng ngọc cần để xoay
NeedZenForMix = 10000000 // Zen cần
MixRateForGrade1 = 50 // Tỉ lệ thành công
MixRateForGrade2 = 60 // Tỉ lệ thành công
MixRateForGrade3 = 70 // Tỉ lệ thành công
;==========================================================================
; SHIELD GAGE SYSTEM
;==========================================================================
ShieldSystemOn = 1 // Hệ thống Khiên
DamageDevideToSD = 90 // Không rõ lắm về phần này
DamageDevideToHP = 10 // Có thể là giảm bớt SD HP khi khiên tác dụng
SuccessAttackRateOption = 20000
ShieldAutoRefillOn = 1
ShieldAutoRefilOnSafeZone = 1
CompoundPotionDropOn = 1
CompoundPotionLv1DropRate = 100
CompoundPotionLv2DropRate = 80
CompoundPotionLv3DropRate = 50
CompoundPotionLv1DropLevel = 68
CompoundPotionLv2DropLevel = 96
CompoundPotionLv3DropLevel = 118
ShieldComboMissOptionOn = 1
ShieldPotionLv1MixSuccessRate = 50
ShieldPotionLv1MixMoney = 100000
ShieldPotionLv2MixSuccessRate = 30
ShieldPotionLv2MixMoney = 500000
ShieldPotionLv3MixSuccessRate = 30
ShieldPotionLv3MixMoney = 1000000
ShieldGageConstA = 12
ShieldGageConstB = 30
;==========================================================================
; GOLDEN ARCHER/EVENT CHIP
;==========================================================================
EventChipEvent = 1 // Sử dụng Event Chip
EventChipServerConnect = 1
EventChipServerIp = 127.0.0.1
BoxOfGoldMinMobLevel = 10
BoxOfGoldMaxMobLevel = 100
BoxOfGoldDropRate = 140 //Box Drop rate from mobs x/10000
ItemDropRateForBoxOfGold = 300 //Drop item x/1000
ItemExDropRateForBoxOfGold = 200 //Drop excellent x/1000
EventChipDropRateForBoxOfGold = 1 //Rena drop percent
;==========================================================================
; GOLDEN INVASION
;==========================================================================
IsEledoradoEvent = 1 // Sử dụng Boss vàng
EledoradoGoldGoblenRegenTime = 360 // Thời gian xuất hiện Boss (Phút)
EledoradoTitanRegenTime = 360
EledoradoGoldDerconRegenTime = 360
EledoradoDevilLizardKingRegenTime = 360
EledoradoDevilTantarosRegenTime = 360
EledoradoGoldGoblenItemDropRate = 90 // Tỉ lệ rơi đồ từ hộp kundun
EledoradoTitanItemDropRate = 90
EledoradoGoldDerconItemDropRate = 90
EledoradoDevilLizardKingItemDropRate = 90 //
EledoradoDevilTantarosItemDropRate = 80 // Robo Vàng
EledoradoGoldGoblenExItemDropRate = 30 // Tỉ lệ rơi ra đồ Ex từ hộp kundun
EledoradoTitanExItemDropRate = 20 // DF = 90
EledoradoGoldDerconExItemDropRate = 18 // 80
EledoradoDevilLizardKingExItemDropRate = 6 // 70
EledoradoDevilTantarosExItemDropRate = 5 // 60
;==========================================================================
; GOLDEN INVASION 2
;==========================================================================
IsEledorado2Event = 1 // Sử dụng Boss vàng Hoàng Kim
EledoradoGoldRabbitRegenTime = 360 // Thời gian xuất hiện Boss (Phút)
EledoradoGoldDarkKnightRegenTime = 360
EledoradoGoldDevilRegenTime = 360
EledoradoGoldStoneGolemRegenTime = 360
EledoradoGoldCrustItemRegenTime = 360
EledoradoGoldSatyrosRegenTime = 360
EledoradoGoldTwinTaleRegenTime = 360
EledoradoGoldIronKnightRegenTime = 360
EledoradoGoldNapinRegenTime = 360
EledoradoGoldGreatDragonRegenTime = 360
EledoradoGoldRabbitItemDropRate = 90 // Tỉ lệ rơi đồ từ Box Kundun (Thỏ vàng)
EledoradoGoldDarkKnightItemDropRate = 90 // DarkKnight
EledoradoGoldDevilItemDropRate = 90
EledoradoGoldStoneGolemItemDropRate = 90
EledoradoGoldCrustItemDropRate = 90
EledoradoGoldSatyrosItemDropRate = 90
EledoradoGoldTwinTaleItemDropRate = 90
EledoradoGoldIronKnightItemDropRate = 90
EledoradoGoldNapinItemDropRate = 80
EledoradoGoldGreatDragonItemDropRate = 80
EledoradoGoldRabbitExItemDropRate = 25 // Tỉ lệ rơi ra đồ Ex từ Box kundun (Thỏ vàng)
EledoradoGoldDarkKnightExItemDropRate = 23
EledoradoGoldDevilExItemDropRate = 22 ; mac dinh = 90
EledoradoGoldStoneGolemExItemDropRate = 21 ; mac dinh = 90
EledoradoGoldCrustExItemDropRate = 20 ; mac dinh = 80
EledoradoGoldSatyrosExItemDropRate = 13
EledoradoGoldTwinTaleExItemDropRate = 7
EledoradoGoldIronKnightExItemDropRate = 6
EledoradoGoldNapinExItemDropRate = 5
;==========================================================================
; WHITE WIZARD INVASION
;==========================================================================
RingAttackEvent = 1 // Bật tắt Event Phù thủy trắng
RingOrcKillGiftRate = 50 // Tỉ lệ rơi ra Ring khi giết quái của nó
RingDropGiftRate = 500 // Tỉ lệ rơi ra đồ khi giết Phù Thủy
SCFRingEventWizardRewardItemType = 14 // Item Type đồ (Xem ở Item(new).txt
SCFRingEventWizardRewardItemIndex = 13 // Item Index đồ
SCFRingEventOrcRewardDropRate = 100 // Tỉ lệ rơi ra đồ khi giết đệ của phù thủy
SCFRingEventOrcRewardItemType = 13 // Item Type
SCFRingEventOrcRewardItemIndex = 20 // Item Index
;==========================================================================
; RED DRAGON INVASION
;==========================================================================
EVENT1 = 0 // Bật tắt Event Rồng đỏ
Event1ItemDropTodayMax = 2 // Số lượng Item rớt ra trong 1 ngày
Event1ItemDropTodayPercent = 1000 // Tỉ lệ Rop
AttackEventRegenTime = 10 // Xuất hiện sau (Phút) – Không rõ phải không
;==========================================================================
; CHAOS CASTLE
;==========================================================================
ChaosCastleEvent = 1 // Bạt Event Chaos Castle
SCFChaosCastleMinStart = 1 // Số lượng người tối thiểu để đi Chaos Castle
SCFChaosCastleReward1Type = 14 // Mã Item Type 1
SCFChaosCastleReward1Index = 14 // Mã Item Index 1
SCFChaosCastleReward2Type = 14 //
SCFChaosCastleReward2Index = 22 //
SCFChaosCastleReward3Type = 14
SCFChaosCastleReward3Index = 13
SCFChaosCastleReward4Type = 14
SCFChaosCastleReward4Index = 16
SCFChaosCastle1AncientDropPercent = 2 // Tỉ lệ Drop đồ thần ở CC 1
SCFChaosCastle2AncientDropPercent = 3 // Tỉ lệ Drop đồ thần ở CC 2
SCFChaosCastle3AncientDropPercent = 4 // Tỉ lệ Drop đồ thần ở CC 3
SCFChaosCastle4AncientDropPercent = 5 // Tỉ lệ Drop đồ thần ở CC 4
SCFChaosCastle5AncientDropPercent = 6
SCFChaosCastle6AncientDropPercent = 7
SCFChaosCastle7AncientDropPercent = 8
SCFChaosCastle1Type1Type2DropPercent = 40 // Tỉ lệ Drop đồ theo mã Item ở trên ở trong CC 1
SCFChaosCastle2Type1Type2DropPercent = 41 // Tỉ lệ Drop đồ theo mã Item ở trên ở trong CC 2
SCFChaosCastle3Type1Type2DropPercent = 42 // Tỉ lệ Drop đồ theo mã Item ở trên ở trong CC 3
SCFChaosCastle4Type1Type2DropPercent = 43
SCFChaosCastle5Type1Type2DropPercent = 45
SCFChaosCastle6Type1Type2DropPercent = 46
SCFChaosCastle7Type1Type2DropPercent = 50
;==========================================================================
; CRYSTAL EVENT
;==========================================================================
Japan1StAnivItemDropRate = 0
MysteriouseBeadDropRate1 = 50
MysteriouseBeadDropRate2 = 50
HiddenTreasureBoxOfflineRate = 10
;==========================================================================
; KALIMA EVENT
;==========================================================================
KundunMarkDropRate = 100 //
KundunRefillHPSec = 1000 // Kundun hồi 1000 máu trong 1s
KundunRefillHP = 500000 // Kundun hồi 500.000 máu thì thôi thì phải
KundunRefillHPTime = 600 // Hồi trong thời gian
KundunHPLogSaveTime = 120 // Thời gian lưu lại Log Kundun hồi máu
;==========================================================================
; DEVIL SQUARE
;==========================================================================
DevilSquareEvent = 1 // Bật Event Devil
DevilSquareEventConnect = 0
DevilSquareEventServer = 127.0.0.1
EyesOfDevilSquareDropRate = 1
KeyOfDevilSquareDropRate = 1
;==========================================================================
; BLOOD CASTLE
;==========================================================================
BloodCastleEvent = 1 // Bật Event Blood Castle
BloodCastleStartHour = 2 // Thời gian mỗi lần đi (Cách 2h)
AngelKingsPaperDropRate = 1
BloodBoneDropRate = 1
StoneItemDrop = 1
StoneDropRate = 1
SCFBCMissionReciveTime = 900
SCFBCRewardItemType = 12 // Mã Item Type khi trả quest
SCFBCRewardItemID = 15 // Mã Item Index khi trả quest
SCFBCRewardItemLevel = 0 // Level Item
SCFBCRewardItemDur = 0 // Độ bền
SCFBCRewardItemSkill = 0 // Có skill hay không
SCFBCRewardItemLuck = 0 // Có luck hay không
SCFBCRewardItemOpt = 0 // Bao nhiêu ọp (1 = +4op)
SCFBCRewardItemExc = 0 // Exc (1,2,4,8,16,32,63)
;==========================================================================
; CRYWOLF
;==========================================================================
CrywolfMonsterDarkElfItemDrop = 1 // Bật Drop khi giết Dark Elf ở Crywolf
CrywolfBossMonsterItemDrop = 1 // Bật Drop khi giết Boss Crywolf
CrywolfApplyMvpBenefit = 1
CrywolfPlusChaosRateBenefit = 10
CrywolfMonHPRateBenefit = 100
CrywolfKundunHPRefillBenefit = 1
CrywolfApplyMvpPenalty = 1
CrwyolfGemDropPenaltyRate = 70
CrwyolfGettingExpPenaltyRate = 70
;==========================================================================
; FENRIR
;==========================================================================
FenrirStuffItemDrop = 1 // Drop nguyên liệu xoay sói
// Nguyên liệu 1
FenrirStuff_01_DropLv_Min = 0 /Level quái nhỏ nhất
FenrirStuff_01_DropLv_Max = 150 // Level quái lớn nhất
FenrirStuff_01_DropMap = 34 // Tại map
FenrirStuff_01_DropRate = 200 // Tỉ lệ
// Nguyên liệu 2
FenrirStuff_02_DropLv_Min = 0
FenrirStuff_02_DropLv_Max = 150
FenrirStuff_02_DropMap = 34
FenrirStuff_02_DropRate = 100
// Nguyên Liệu 3
FenrirStuff_03_DropLv_Min = 0
FenrirStuff_03_DropLv_Max = 200
FenrirStuff_03_DropMap = 34
FenrirStuff_03_DropRate = 40
// Tỉ lệ sửa sói
FenrirRepairRate = 400
FenrirDefaultMaxDurSmall = 200
FenrirElfMaxDurSmall = 160
;==========================================================================
; KANTURU
;==========================================================================
KanturuEvent = 1 // Bật Event Kanturu (Tháp tinh luyện)
BlockKanturuMapEnter = 0 // Block Kanturu map khi sự kiện diễn ra thì phải :))
KanturuMayaHandItemDrop = 1 // Sử dụng Drop Boss Maya
KanturuNightmareItemDrop = 1 // Sử dụng Drop boss NightMare
KanturuSpecialItemDropOn = 1 // Bật Drop Item Kanturu
KanturuMoonStoneDropRate = 10 // Tỉ lệ Drop nhẫn 10/10000
KanturuJewelOfHarmonyDropRate = 2 // Tỉ lệ Drop đá nguyên thủy 2/10000
;==========================================================================
; CASTLE SIEGE & DEEP LOREN (CÔNG THÀNH CHIẾN – XEM TRONG BOX GUILD)
;==========================================================================
CastleSiegeRun = 1
CastleDeepEvent = 1
BlockCastleSiegeMapEnter = 0
IsDropSetItemInCastleHuntZone = 1
SetItemInCastleHuntZoneDropRate = 60
SetItemInCastleHuntZoneDropLevel = 75
MarkOfTheLord = 60
IsDropGemOfDefend = 1
GemOfDefendDropRate = 300
GemOfDefendDropLevel = 75
;==========================================================================
; CastleSpecificState =
;
; 1 – Registration of Castle Siege
; 2 – Idle State
; 3 – Registration of the status of Mark Lord
; 4 – Idle State
; 5 – Notification of the attack Castle to quilts
; 6 – Reading the state of Castle Siege
; 7 – ITop of Castle Siege
; 8 – End of Castle Siege
; 9 – End of the cycle of Castle Siege (Back automatically for 1)
;==========================================================================
CastleSpecificState =0
CastleCycleStartYear =0
CastleCycleStartMonth =0
CastleCycleStartDay =0
CastleStateStartYear =0
CastleStateStartMonth =0
CastleStateStartDay =0
CastleStateStartHour =0
CastleStateStartMinute =0

5/5 - (6 bình chọn)

Mu4Viet
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0